Tagarchief: Chris van den Haak

Benchmark Ziekenhuizen 2021: COVID-19 verscherpt tweedeling

MicrosoftTeams-image-(2)
Lees het gehele artikel

De impact van de coronapandemie op de financiële resultaten van de Nederlandse ziekenhuizen is in 2020 beperkt gebleven, zegt BDO Accountants & Adviseurs, dat jaarlijks voorziet in een overzichtsrapportage. De ziekenhuizen haalden over het afgelopen jaar een gemiddeld rapportcijfer van 7,0 voor hun financiële performance. De goede cijfers verhullen zorgwekkende signalen. ‘De tweedeling tussen de grote en de kleinere en middelgrote ziekenhuizen is verscherpt’.

‘Voor toekomstbestendige zorg is fors ingrijpen nog nooit zo urgent geweest’, stelt BDO in de medio november gepresenteerde Benchmark Ziekenhuizen. Hierin rangschikt BDO algemene ziekenhuizen jaarlijks op basis van hun financiële performance. Zorgwekkend is dat het totale investeringsniveau ‘historisch laag’ is met 5% (was 14% in 2011), terwijl de gemiddelde personele lasten het afgelopen jaar met 7,7% zijn gestegen. De coronapandemie heeft de kleinere en middelgrote ziekenhuizen financieel gezien harder geraakt. Zij behaalden in 2020 een veel lager rendement dan in 2019, terwijl het rendement van grote ziekenhuizen toenam. Het gemiddelde rapportcijfer van kleinere en middelgrote ziekenhuizen daalde naar 6,3; de grote scoorden gemiddeld een 7,6. 

‘Vraag groter dan aanbod’

Een ander punt van zorg is de loonbekostiging; er is extra zorgvraag met minder beschikbaar personeel. “De kosten van personeel ‘niet in loondienst’ zijn met 6,0% gestegen; ook de verlofreservering blijft stijgen, toenemende kosten drukken de operationele resultaten en de investeringen om de zorg toekomstbestendig te houden, zijn ongezond laag”, benadrukt Chris van den Haak, voorzitter BDO Publieke Sector. Tien ziekenhuizen hebben een onvoldoende, waarvan drie tenminste drie opeenvolgende jaren. Met een gemiddeld rendement van 1,5% blijft ook het gemiddeld resultaat van de ziekenhuizen laag; de faillissementsrisico’s zijn beperkt hoger. In de ‘financiële stresstest’ staat Tergooi bovenaan en Zaans Medisch Centrum onderaan. Spijkenisse Medisch Centrum en Ikazia hebben de jaarrekening nog niet gedeponeerd.

De invloed van COVID-19 op de financiële performance is ‘beperkt’. “Ziekenhuizen die het al lastig hadden voor de pandemie hebben het nog moeilijker”, stelt Van den Haak. “De betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg staan meer dan ooit onder druk. De coronapandemie heeft dit verder aangewakkerd en zichtbaarder gemaakt. De vraag naar zorg is groter dan ziekenhuizen kunnen leveren.” BDO doet vier aanbevelingen om de zorg toekomstbestendig te maken. Centraal staat integraal denken over de gezondheid van de burger, met optimaal gebruik van actuele data en (digitale) technologie: ‘denken vanuit preventie in plaats van behandeling’.

Transformatieperiode

BDO pleit daarnaast voor een studie naar de gedurende de COVID-19-crisis toegepaste alternatieven, de uitgestelde en ‘verdampte’ zorg. “Onderzoek wat de financiële en organisatorische gevolgen zijn als onderdelen van de zorg structureel worden verlaagd”, vervolgt Van den Haak. “Dat kan helpen de echt noodzakelijke zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden.” Regie op de uitvoering kan het best worden belegd bij de ziekenhuizen en de medisch-specialistische bedrijven (Msb’s). “Samen kunnen zij als geen ander aangeven hoe medisch-specialistische zorg buiten de ziekenhuismuren kan worden georganiseerd. Hiertoe is het noodzakelijk dat de governance van ziekenhuizen en Msb’s wordt vereenvoudigd.”

“Zorgverzekeraars dienen financiële ruimte te creëren voor een transformatieperiode van drie tot vijf jaar om grip te krijgen op de structurele budgetten voor medisch-specialistische zorg en om verdere stijgingen te beperken. In deze periode kan de omslag plaatsvinden naar betalen voor preventie en gezondheid, in plaats van behandelen van chronische ziekten die grotendeels te voorkomen zijn, dan wel volgens de laatste inzichten niet meer thuishoren binnen de ziekenhuismuren. De verwachting is dat hoog-complexe zorg verschuift naar UMC’s en grotere ziekenhuizen en laag-complexe zorg naar de regionale ziekenhuizen die een sterke verbinding hebben met zorg en welzijnspartners in de regio. Voor kleinere ziekenhuizen heeft dit een grote impact; betere samenwerking tussen zorgpartijen en verzekeraars is essentieel.”     

BDO-benchmark ziekenhuizen: Goede rapportcijfers, laag investeringsniveau

Chris van den Haak 030 kopiëren
Lees het gehele artikel

In de breedte is sprake van stabiliteit; de coronacrisis kost extra inspanningen, meldt BDO in de laatste rapportage. Eén en ander vraagt verhoogde aandacht voor noodzakelijke vernieuwingen in het kader van ‘preventie, zorg op de juiste plek en digitalisering’.

Eerst de basis van het rapport: de meeste Nederlandse ziekenhuizen scoren een ruime voldoende. Anderzijds deden de minder presterende instellingen het in 2019 iets slechter dan in 2018 en zijn er minder topscores. 11 van de 64 Nederlandse algemene zieken­huizen scoren onvoldoendes. Eén ziekenhuis, het Ommelander Ziekenhuis in Groningen, zit in de gevarenzone, maar ‘nergens dreigt een ongecontroleerd faillissement’, aldus accountantsorganisatie BDO. Succesfactoren van de hoog scorende ziekenhuizen zijn toe te schrijven aan een gezonde, proactieve bedrijfsvoering: een bedrijfsmatige aanpak, grip op de exploitatie en de aanwezigheid van financiële buffers. In algemene zin is sprake van een stabiel rendement, al stijgen de personeelskosten harder dan de opbrengst.

Investeringen

Los van de coronacrisis vereisen de toenemende zorgvraag en daarmee oplopende zorgkosten een ‘duurzame herinrichting van het zorglandschap’, aldus het rapport. ‘Anders dreigt een zorginfarct’. De opname van coronapatiënten heeft de urgentie nog verhoogd. Ontwikkelingen als preventieve maatregelen, zorg op de juiste plek en digitalisering moeten structureel worden ingebed in de zorgpaden. Een punt van zorg is het investeringsniveau in de ziekenhuisexploitatie: slechts 6% van de financiële middelen wordt aangewend voor investeringen. “Lagere rendementen in 2020 en 2021 liggen op de loer. Dat zorgt voor een beperkte ruimte om investeringen vanuit de exploitatie te financieren, terwijl die juist nodig zijn om de sector te transformeren en te zorgen dat zorg betaalbaar blijft”, stelt Chris van den Haak, voorzitter van de branchegroep Zorg van BDO.

Personeelskosten

Daarnaast vormt de ‘primair productiege­dreven’ zorgbekostiging een knelpunt en noteert BDO ‘complexe en niet-transparante verhoudingen tussen medisch specialistische bedrijven (Msb’s) en ziekenhuizen’. Het gezamenlijke resultaat van de ziekenhuissector bedroeg 278 miljoen euro in 2019, twee miljoen meer dan een jaar eerder. Het gemiddeld rendement bleef net als vorig jaar op 1,5% steken. Ook de liquiditeit bleef stabiel op 1,24. De solvabiliteit steeg verder naar 29%, een toename van anderhalf procentpunt. Opvallend was verder de flinke stijging van de kosten voor personeel dat niet in loondienst werkt, met name bij de kleinere en middelgrote ziekenhuizen. Deze kosten stegen van 415 miljoen euro in 2018 naar 439 miljoen euro in 2019. ‘Dit kan erop duiden dat de personele buffers bij de ziekenhuizen zelf steeds krapper worden’.

Shared savings

De financiële positie van ziekenhuizen vraagt om maatregelen. ‘De operationele resultaten dalen, de positie van middelgrote ziekenhuizen is flink verslechterd en het investeringsniveau loopt voor alle ziekenhuizen terug’. De rapporteurs hebben vier belangrijke punten beschreven die transformatie van de zorgsector mogelijk moeten maken. Van den Haak: “Er is sprake van achterstallig onderhoud aan het businessmodel van ziekenhuizen. De focus moet nu echt op een duurzame aanpak waarbij preventie centraal staat.” Om de investeringscapaciteit te verhogen, is het zaak ‘gebaande paden van externe financiering deels los te laten en meer te gaan werken vanuit ‘shared savings’.” Regionale samenwerking binnen de gehele zorgketen moet leiden tot een structureel effectievere en efficiëntere zorg. “Wanneer partijen elkaar vinden in structurele besparingen, zijn financiële vraagstukken op korte termijn gemakkelijker op te lossen.”

‘Geen nieuw bekostigingsstelsel’

Een nieuw bekostigingsstelsel in de ziekenhuiszorg? Wat BDO betreft niet. ‘Slimme add-ons op het huidige stelsel zijn effectiever en sneller te realiseren dan het inrichten van een compleet nieuw stelsel’. BDO denkt bijvoorbeeld aan het introduceren van beschikbaarheidsfinanciering voor acute zorg en het financieel faciliteren van regionale projecten vanuit zorgverzekeraars. “Vanwege COVID-19 moeten de marktpartijen toch aangepaste contractafspraken maken voor de jaren 2020 en 2021. Dit geeft mogelijkheden om versneld afscheid te nemen van het volumegedreven productiedenken”, zegt Van den Haak. Ten slotte is doorontwikkeling van een ‘gelijkgerichte samenwerking van medisch specialisten binnen zorgorganisaties’ volgens BDO essentieel bij een transformatie van het zorglandschap. “Meer transparantie, eenvoud en de financiële prikkels op de juiste plekken zijn
nodig om medisch specialistische zorg doel­matiger te organiseren.”