Tagarchief: NVZ

Portefeuilleroutekaarten en tools

greendeal-illustratie-nb-kopieren
Lees het gehele artikel

In de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 is afgesproken dat de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, GGZ Nederland en VGN zich zullen inzetten dat hun leden voor eind 2020 individuele portefeuilleroutekaarten opstellen. In deze portefeuilleroutekaarten wordt aangegeven hoe de organisatie zal bijdragen aan de CO2-emissiereductiedoelstelling uit het Klimaatakkoord. Periodiek zullen de portefeuilleroutekaarten worden vertaald in een aangepaste sectorale routekaart. Wordt voldoende CO2-emissiereductie door de sector zelf gerealiseerd, dan wordt daarmee voorkomen dat er vanuit de overheid wordt ingegrepen en aanvullende eisen worden gesteld om alsnog aan de sectorale doelstellingen te voldoen.

Onderscheid tussen directe en indirecte CO2-emissie

Vanwege de zogenaamde ‘schoorsteenbenadering’, dat als uitgangspunt geldt in het Klimaatakkoord, worden alleen reducties in directe emissies in de gebouwenvoorraad toegerekend aan de reductiedoelstelling voor de gebouwde omgeving. Feitelijk gaat het voor gebouwen dan met name om vermindering van het aardgasverbruik. Reducties in indirecte emissies worden ook meegenomen, maar dragen bij aan de doelstelling van andere sectoren, zoals energieproductie. Dit heeft ertoe geleid dat voor 2030 een specifieke additionele opgave voor de bestaande utiliteitsbouw is opgenomen van 1 Mton additionele CO2-reductie, te behalen uit aardgasreductie (ca. 18 PJ ofwel ca. 512 mln. m3). Voor 2050 is naast de 95% CO2-emissiereductie geen specifieke opgave voor vermindering van het aardgasverbruik opgenomen. Ook is er geen specifieke opgave afgesproken voor de bijdrage van de gebouwde omgeving aan de reductie van indirecte emissies. Wel dragen bepaalde instrumenten vanuit het energiebeleid, die worden ingezet voor de gebouwde omgeving, hieraan bij, zoals: (1) de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit; (2) de nieuwe BENG-eisen voor nieuwbouw; (3) de eisen in het kader van de herziene richtlijn EPBD en (4) verschillende subsidie-instrumenten.

Vanwege deze manier van monitoren is het wenselijk om in de portefeuilleroutekaarten expliciet onderscheid te maken tussen de bijdrage van de organisatie aan het reduceren van de directe CO2-emissie (de reductie van het aardgasgebruik) en de effecten op de indirecte CO2-emissie (verwachte besparingen en/of toename van het elektriciteitsverbruik, opwek van duurzame elektriciteit op eigen perceel, gebruik van centraal opgewekte warmte, …).

Handleidingen

Om de zorgsector te ondersteunen bij het opstellen van de portefeuilleroutekaarten zijn verschillende initiatieven gestart. Zo zijn er handleidingen opgesteld zodat care- en cure-instellingen gestructureerd kunnen komen tot een portefeuilleroutekaart. Deze handleidingen zijn in een pilot voor de care en cure met een beperkt aantal organisaties gevalideerd en waar nodig aangepast. Ook zijn er verschillende tools ontwikkeld om het opstellen van portefeuilleroutekaarten te ondersteunen. Deze handleidingen zijn te vinden op de site van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg
(EVZ, www.dezorgduurzaam.nl).

Tools

Voor de care-instellingen is een tool ontwikkeld om de CO2-reductie voor hun vastgoed te berekenen: de CO2 Reductietool. In deze tool kunnen energiebesparende maatregelen worden ingepland voor het bestaande vastgoed van zorginstellingen. De tool geeft inzicht in energiebesparingen, terugverdientijden, CO2-reductie en kosten/baten per maatregel. De gebruiker krijgt zo inzicht in de CO2-reductie per locatie en via een helder dashboard in de volledige vastgoedportefeuille van de instelling. Zowel de wettelijk erkende maatregelen als grote renovatiemaatregelen kunnen op gebouwniveau ingepland worden en zijn standaard voorzien van kengetallen voor investeringen en energiebesparingen. De gebruiker kan deze informatie waar gewenst ook overschrijven met meer specifieke informatie (bijvoorbeeld op basis van offertes). Tot slot kan ook nieuwbouw eenvoudig ingepland en meegerekend worden. Op deze manier werken zorginstellingen praktisch aan de invulling van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050.

Daarnaast is een tool beschikbaar waarmee ook de berekeningen ten behoeve van de sectorale routekaarten zijn uitgevoerd. Door het bouwvolume en de -kwaliteit van het eigen vastgoed in te vullen kunnen de in de sectorale routekaart gebruikte scenario’s op het eigen vastgoed worden geprojecteerd. Dit geeft een goede eerste indruk van de mogelijkheden die een zorgorganisatie heeft en de investeringen die hiervoor noodzakelijk zijn. Ook kunnen parameters van deze scenario’s worden aangepast om de effecten en gevoeligheid vast te stellen. In het verlengde hiervan is ook een tool ontwikkeld waarmee op basis van het energiegebruik (kWh elektrisch, m3 aardgas en GJ externe warmte) in een specifiek jaar de directe en indirecte CO2-emissie kan worden berekend. De tools zijn te downloaden via de website van het EVZ (www.dezorgduurzaam.nl).      


11 JUNI – CONGRES DUURZAAM INKOPEN IN DE ZORG

Op 11 juni 2020 organiseren Intrakoop, Nevi, Milieuplatform Zorg, MVO Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een landelijk congres over duurzaam inkopen in de zorg. Het belooft een dag te worden met inspirerende sprekers, praktische subsessies en heel veel netwerkmogelijkheden. Lees meer via:

https://www.intrakoop.nl/nieuws/details/2020/02/04/kom-jij-ook-naar-het-congres-duurzaam-inkopen-in-de-zorg     

Alle betrokkenen gaan akkoord met nieuwe cao ziekenhuizen

naamloos-1-kopieren-5
Lees het gehele artikel

De achterbannen van NU’91 en FBZ hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe Cao Ziekenhuizen 2019-2021. In december vond al positieve besluitvorming plaats in het NVZ-bestuur en bij FNV en CNV. Nu alle cao-partijen het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen bekrachtigd hebben, is hiermee formeel sprake van een definitief cao-resultaat.

Arbeidsvoorwaarden

De afgesproken cao-wijzigingen kunnen dan ook daadwerkelijk worden geëffectueerd. De NVZ adviseert ziekenhuizen om de afgesproken wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden, in voorkomende gevallen met terugwerkende kracht, zo snel als technisch mogelijk en verantwoord is door te voeren. Wij adviseren ziekenhuizen om medewerkers via de daartoe geëigende kanalen te laten weten wanneer, en op welke manier, de verschillende afgesproken cao-wijzigingen in de organisatie worden doorgevoerd.


Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) hebben een eigen website. Wil je meer informatie over de Cao Ziekenhuizen of AMS? Kijk dan op cao-ziekenhuizen.nl.

Zorgvakbonden tekenen alleen voor goede cao álle ziekenhuismedewerkers

medical-563427_1920-kopieren
Lees het gehele artikel

Vanavond zijn vakbonden FNV, FBZ, NU’91 en CNV niet verder gekomen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in het gesprek over een nieuwe cao voor ziekenhuismedewerkers. In het informeel overleg herhaalden de ziekenhuiswerkgevers hun eindbod en kwamen marginaal met hele kleine verbeteringen. Daar tegenover stonden verslechteringen waaronder over de eigen bijdrage zorgverzekering en loondoorbetaling bij ziekte. Bovendien wilde de NVZ op het gebied van loon – één van de belangrijkste struikelblokken in het cao-traject – voornamelijk afspraken maken over een hogere onregelmatigheidstoeslag en niet over een eerlijke, goede verhoging van het vaste loon. Volgens de bonden was formeel verder onderhandelen niet zinvol. De zondagsdiensten – die morgen in Drachten, Heerlen en Sittard en volgende week in Rotterdam, Schiedam, Groningen en Haarlem – staan gepland, gaan dan ook onverminderd door.

“Een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag is hartstikke mooi, maar die bestaat alleen bij de gratie van onregelmatigheid. Het feit is dat ongeveer de helft van de ziekenhuismedewerkers, denk aan medewerkers van laboratoria, op de poli’s, röntgenafdelingen en andere ondersteunende diensten – voornamelijk overdag werken. Ook zij willen een cao met goede afspraken over loon en werkdruk. In onze eis van een structurele, goede loonsverhoging komt de NVZ de ziekenhuismedewerkers dus niet tegemoet,” vinden vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn.

FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV willen een goede cao voor ziekenhuismedewerkers met een salarisverhoging van 5% en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Er vallen 200.000 medewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland.


Aanvulling op bovenstaand bericht

De NVZ bood op loon een eenmalige (naar rato dienstverband) van bruto € 1.000,-, 4% op 1 jan 2020 en 4% op 1 jan 2021. Verder wilden de ziekenhuiswerkgevers voornamelijk afspraken maken over een hogere onregelmatigheidstoeslag, terwijl ca. de helft van de 200.000 ziekenhuismedewerkers niet in onregelmatigheidsdiensten werkt. Bovendien stond hier tegenover dat de NVZ wil stoppen met de werkgeversbijdrage van de ziektekostenverzekering (zo’n 20 euro per maand) en loondoorbetaling bij ziekte. Volgens FNV ook substantieel voelbaar in de portemonnee.

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “De laatste loonsverhoging van ziekenhuismedewerkers was 2% in juli 2018. Als het aan het bod van de NVZ ligt, krijgen zij 1,5 jaar later pas weer een structurele loonsverhoging. Eenmalig 1000 euro bruto voor gemist loon in 2019 overmaken is dan écht onvoldoende. Als het een structurele verhoging zou zijn geweest en de verslechteringen waren van tafel, dan was het een ander verhaal. Maar wat de NVZ nu biedt is onvoldoende om voor te leggen aan onze leden.”