Tagarchief: Zorg.Tech

OPGESCHORT EN UITGESTELD Congres 2 december 2021 te Antwerp Expo

hero
Lees het gehele artikel

Geachte collega, partner en exposant, 

Als bestuur van ZORG.tech zijn we uiteraard begaan met de precaire situatie aangaande de COVID-problematiek in onze zorginstellingen.

Vandaag worden onze ziekenhuizen geconfronteerd met snel evoluerende opnames van zwaar zieke COVID-patiënten. Dit betekent natuurlijk dat er heel veel deskundig personeel ter beschikking dient te zijn. Dit geldt tevens voor de ouderenzorg.

Daarbij is de inzet van technisch en logistiek personeel uiterst belangrijk om te kunnen blijven beschikken over de noodzakelijke ondersteuning voor de patiënten en bewoners.

Het organiseren van ons jaarlijks congres is in de huidige omstandigheden volgens ons moeilijk te verantwoorden. Wij hebben de laatste maanden sterk gewerkt aan de uitbouw van een veilig congres rekening houdende met de geldende federale en regionale voorwaarden.

Momenteel worden in heel wat zorginstellingen bijkomende voorzichtigheidsmaatregelen gevraagd aan het personeel om te voorkomen dat het COVID-virus de inzetbaarheid van beschikbare personeelsleden drastisch zou verminderen.

Een congres organiseren zonder aanwezigheid van een aanvaardbaar aantal ZORG.tech-leden kunnen we aldus niet verantwoorden naar jullie als exposanten. Onze leden oproepen om massaal aanwezig te zijn op het congres op 2 december 2021 is naar onze instellingen maar ook naar de bewoners en patiënten toe niet verdedigbaar.

Bijgevolg heeft het bestuur van ZORG.tech verplicht moeten beslissen om het congres op 2 december 2021 niet te laten doorgaan. Dit zien we als een opschorting en uitstel, en we kijken uit naar een andere datum om leden, partners en exposanten samen te brengen.

Heeft u intussen nog vragen of opmerkingen, dan willen wij u uitdrukkelijk vragen dit via email info@zorg.tech te doen.

Hoe dan ook zijn wij overtuigd van uw begrip en we zullen U zo snel als de omstandigheden het toelaten verder informeren.

Zorg goed voor elkaar.

Namens het bestuur van ZORG.tech,
Voorzitter ZORG.tech : Erik Van De Wauwer

De CONGRESCOMMISSIE : 
Roger Albertijn, coördinator
Dirk De Man, David De Mol, Inge Croux, Wouter Maes

ZORG.tech blijft ambitieus ondanks corona

ZORG lijntjes CMYK
Lees het gehele artikel

We spraken hierover met voorzitter Erik Van De Wauwer, secretaris Marc Jackmaert en penningmeester Jeroen Vidts.

“2020 was een jaar om snel en nooit te vergeten”, stelt Van De Wauwer. “Het was een grote uitdaging om tijdens de pandemie toch activiteiten voor onze leden te organiseren. Tijdens het najaar zijn we de digitale weg ingeslagen, met webinars rond de vernieuwde technische regelgeving op elektrische installaties, slimme gebouwen in de zorg en klimaat. Daarnaast waren er de digitale nieuwjaarsreceptie en het IFHE-congres in Rome, uiteraard ook digitaal. ZORG.tech blijft deze digitale weg volgen zolang fysiek samenkomen niet tot de mogelijkheden behoort. We hopen vurig dat we in de tweede helft van het jaar weer live activiteiten kunnen organiseren.”

Erik Van De Wauwer (46 jaar) burgerlijk ingenieur-architect (KU Leuven) afdelingshoofd projectbureau technische dienst UZ, Leuven.

Bestaande initiatieven blijven

“Het verleden is zeer leerrijk geweest en wordt meegenomen in onze verdere uitbouw”, verzekert Van De Wauwer. “Zaken laten verdwijnen is niet aan de orde. De uitgebouwde netwerking, het jaarlijkse congres, de kringwerking en de sociale activiteiten blijven sterkhouders. Daarnaast zijn er onder meer de website met drukbezocht forum en de driemaandelijkse nieuwsbrief.”

Tijdens de vooravond van het jaarlijks congres vindt er steevast een netwerkevent plaats. “Het congres zelf omvat een voormiddag met een aantal sprekers en doorlopend een vakbeurs met circa 180 standhouders”, legt Jackmaert uit. “Tijdens elk congres wordt een sociale prijs uitgereikt aan een aantal instellingen die een bijzonder initiatief hebben opgezet binnen hun muren. Het congres wordt beurtelings georganiseerd door één van de drie provinciale kringen, Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg-Vlaams-Brabant. De meeste standhouders zijn vertrouwde namen, maar de provinciale organisatiecomités trekken afwisselend ook kleinere lokale spelers aan, voor wie een puur nationaal gebeuren minder zinvol is, maar die wel belang hebben bij extra zichtbaarheid in hun eigen omgeving. Wanneer mogelijke leveranciers aankloppen bij een zorginstelling wordt hen verteld dat ze via een stand op het congres in één klap bijna vierhonderd ledeninstellingen kunnen bereiken.”

Jeroen Vidts (42 jaar) industrieel ingenieur elektromechanica (KAHO Sint-Lieven) directeur technische diensten OLV Ziekenhuis, Aalst.

“Het jaarlijkse congres vormt een belangrijke grote bron van inkomsten”, onderstreept Vidts. “Hoe de vereniging financieel gezond kan blijven via ethisch verantwoorde inkomsten naast de democratische ledenbijdrage is belangrijk.”

Sociale prijs

De sociale prijs omvat geen enorme bedragen, maar ZORG.tech draagt de objectiviteit zo hoog mogelijk in het vaandel. “Kandidaten kunnen worden voorgedragen, maar mogen ook zichzelf aanmelden. De juryleden mogen geen deel uitmaken van het organisatiecomité. Het aantal spontane kandidaturen is beperkt, misschien is binnen de zorginstellingen nog te weinig geweten dat ook heel kleinschalige initiatieven in aanmerking komen voor deze bekroning”, zegt Jackmaert.

Marc Jackmaert (58 jaar) industrieel ingenieur, IHRH, Hasselt facilitair directeur AZ Vesalius, Tongeren.

“Tegen juni zullen enkele werkgroepen een aantal aanbevelingen doen over onze toekomstige werking”, verklaart de voorzitter. “Thema’s die daarin aan bod komen, zijn onder meer kennisdeling en opleiding. Op vlak van opleiding zetten we in op webinars en bekijken we verder hoe we de activiteiten op uniforme wijze kunnen aanpakken, opdat het voor de mensen die dit organiseren vlot te doen is. Vergeet niet dat iedereen in onze organisatie vrijwilliger is.”

In tegenstelling tot haar Nederlandse zusterorganisatie NVTG zijn bij ZORG.tech alleen technisch verantwoordelijken uit de zorgsector betrokken. “Daarom is het belangrijk onze ledenwerking aantrekkelijk te houden en waar mogelijk verder te verbeteren. We trachten bij elke activiteit zoveel mogelijk van onze leden te betrekken.”

Technische uitdagingen

“De komende jaren staan veel van onze leden ook zware technische uitdagingen te wachten. Vlaanderen heeft zich immers ernstig geëngageerd in een forse vermindering van de CO2-uitstoot”, merkt Vidts op. “Dit zal vooral moeten worden gerealiseerd door de isolatie van gebouwen en het plaatsen van energie-efficiënte installaties. In de zorgsector is heel wat van deze infrastructuur verouderd, terwijl er slechts beperkte subsidies bestaan om ze de nodige upgrade te geven.”   

Noorderhart is verzekerd van continue stroom

Naamloos-1
Lees het gehele artikel

Dat E. VAN WINGEN NV (EVW) uit Evergem (B) in het merendeel van de Vlaamse ziekenhuizen de zekerheid van stroomcontinuïteit voor zijn rekening neemt, is geen nieuws meer. Wel dat recent alweer een nieuwe gebruiker aan de lijst van tevreden klanten is toegevoegd: Noorderhart, de koepel van het Limburgse Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum te Pelt. Het noodstroomaggregaat van 1.000 kVA dat beantwoordt aan de hoogste kwaliteitsnormen werd inmiddels geleverd en zal weldra in bedrijf worden gesteld. Aan deze levering wordt zoals gebruikelijk een onderhoudsovereenkomst verbonden, waarmee de gebruiker op lange termijn een partnership met EVW aangaat om de noodstroomvoorziening paraat en in goede conditie te houden.

Noodstroomvoorzieningen worden wel eens in verband gebracht met kwalijke uitstoot. Ook EVW is zich hiervan bewust en werkt volop aan alternatieven. Als bedrijf heeft EVW innovatie hoog in het vaandel staan. Sinds 1992, toen een eerste warmtekrachtkoppeling werd geïnstalleerd, heeft ze al een hele roadmap afgewerkt: van CO2-reductie door meer energie-efficiëntie en over CO2-neutrale oplossingen naar 0 gram CO2. 

Het begon met decentrale productiesystemen met warmtekrachtkoppelingen, van aardgas tot biogas en sinds kort ook op waterstof. De H2-WKK, die samen met UGent werd ontwikkeld, heeft inmiddels al de duurproef doorstaan en is klaar om uitgerold te worden in de markt. Hiermee is EVW andermaal een voortrekker in de energietransitie naar 100% hernieuwbaar. Op te merken valt dat de EVW WKK’s in Vlaanderen worden ontworpen, gefabriceerd en ook geserviced, wat meteen ook de duurzaamheid van deze innovatie voor de lokale economie onderstreept.

Noodstroomoplossingen met H2

Omdat de toepassing van H2 in warmtekrachtkoppelingen misschien eerder voor de hand ligt dan in noodstroomvoorzieningen, ontwikkelt EVW ook noodstroomoplossingen met H2. Ondertussen bieden de projectontwikkelaars die op zoek zijn naar duurzame energieoplossingen zich aan. Samen met EVW gaan ze op ontdekkingsreis in het nieuwe energielandschap. Deze Vlaamse KMO heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de doorbraak van de 0 gram CO2-oplossingen niet lang meer op zich laat wachten.

Black-out dreiging

De ontwikkelingen in de wereld van het elektriciteitsnet brengen nog een ander belangrijk aspect naar voren: omdat het aandeel hernieuwbare energie in de stroomopwekking – gelukkig – toeneemt, zou dit voor netcongestie kunnen zorgen wanneer alle alternatieve productie ineens aan het net wordt geleverd. Bijvoorbeeld op een zonnige of een stormachtige dag. De productieinstallaties moeten daarom aan strenge eisen voldoen, die worden gesteld door Synergrid in België, net zoals door gelijkaardige instanties in andere landen. Proactief inspelend op de black-out dreiging contracteert Elia aggregatoren in het kader van het bewaken van het netevenwicht of de bevoorradingszekerheid. Dienstverleners van flexibiliteit zoals aggregatoren kunnen vandaag al deelnemen aan de calls voor een aantal reserveproducten van netbeheerder Elia zoals R3 (manual Frequency Restoration Reserve), R1 (Frequency Containment Reserve) en SDR (Strategic Demand Reserve). Daarnaast kunnen deze aggregatoren ook commerciële diensten rechtstreeks aanbieden aan netgebruikers, leveranciers of evenwichtsverantwoordelijken. Eigenaars van noodstroomproductie-installaties worden door de aggregatoren gecontracteerd met het oog op beschikbaarheid van hun installaties als reserve-eenheid. Dit resulteert in de praktijk in zeer weinig draaiuren maar kan toch een financieel interessante opportuniteit betekenen. Hier tegenover staan uiteraard ook technische vereisten. Het zijn begrijpelijk enkel Synergrid goedgekeurde productie-eenheden die als reserve-eenheid aan het net gekoppeld mogen worden. E. Van Wingen NV beschikt met de final homologation Synergrid C10/26 over deze goedkeuring. 

Onbemande elektrische vaartuigen zonder CO2-uitstoot en lawaai

Ook Europees laat EVW van zich spreken. Als KMO uit de Gentse Kanaalzone is de onderneming een technische partner in AVATAR, het Europese Interreg-project dat recent van wal stak en loopt tot in 2023. Het zet in op onbemande elektrische vaartuigen die zonder CO2-uitstoot en lawaaioverlast zullen bijdragen aan minder verkeer in moderne stadskernen. Binnen één van de werkpakketten van AVATAR worden potentiële users cases uitgewerkt door kennisinstellingen zoals TU Delft, Universiteit Oldenburg, KU Leuven, OC Hout&Bouw en nog andere partners zoals Logistics Initiative Hamburg en dus ook E. VAN WINGEN NV, dit alles onder leiding van POM Oost-Vlaanderen. Eén daarvan bestaat erin om groene stroom, opgewekt met zon of wind in de regio, overdag op te slaan in waterstof. Combineer dit met stadsdistributievaartuigen die elektrisch aangedreven worden en er wenkt een zeer interessant resultaat. 

De waterstof wordt ’s nachts door een WKK op H2 omgezet in stroom waarmee de elektrische vaartuigen de batterijen kunnen volladen. Dit laden gebeurt aan de rand van de stadskern, in buurten waar woonkernen of gebouwen gelegen zijn (bijvoorbeeld: Dok Noord in Gent, havengebouwen, enz.). Terwijl de vaartuigen laden aan de ICE WKK komt warmte vrij. Die warmte wordt vervolgens nuttig aangewend ter ondersteuning van de cv-installatie van bijvoorbeeld een KMO. In de praktijk zou de warmte ook overgedragen kunnen worden aan een stadsverwarmingsnet. Van de uit de groene waterstof opgewekte stroom en warmte gaat dus nagenoeg geen energie verloren. De voordelen van dit project zijn het hoge rendement, het beperken van warmteverliezen, het uitsluiten van netcongestie en het uitsparen van transport over de weg. Wetend dat de oplossing in Vlaanderen wordt ontwikkeld, is ook het voordeel voor de lokale tewerkstelling duidelijk.

Broed je zelf ook op een user case die verband houdt met de AVATAR doelstellingen, aarzel dan niet om contact te nemen met één van de partners.

ZORG.tech bijt zich door pandemie

Staf-Leën-WZC-Sint-Jozef-Rillaar
Lees het gehele artikel

De COVID-19-pandemie was erg ingrijpend voor zowat iedereen, maar in het bijzonder voor de leden van ZORG.tech, de Vlaamse sectororganisatie van technische diensthoofden van verzorgingsinstellingen. Niet alleen moesten zij in eigen huis en met aanvankelijk beperkte middelen verregaande maatregelen nemen, ze zagen zich ook verplicht de activiteiten van hun organisatie over een totaal andere boeg te gooien. Erg pijnlijk was dat ze hun jaarlijkse congres, dat eerst slechts werd uitgesteld, moesten afgelasten.

“Aanvankelijk zou dit congres plaatsvinden in mei 2020. We hebben het eerst nog verschoven naar oktober 2020, maar in augustus werd duidelijk dat er nog meerdere golven zouden kunnen plaatsvinden”, leggen bestuursleden Marc Jackmaert en Staf Leën uit. “Stilaan werd duidelijk dat de eerste vaccins pas in maart of april 2021 beschikbaar zouden zijn. In augustus hebben we daarom veiligheidshalve besloten om ons congres ineens naar 2 december 2021 te verplaatsen. Zo hopen we nieuwe onaangename verrassingen te voorkomen. Overigens hebben ook onze Nederlandse collega’s van NVTG hun congres afgelast. Ook onze internationale koepel, de International Federation of Health Engineering (IFHE), heeft haar geplande activiteiten opgeschort of afgelast.”

Het is de bedoeling om het ZORG.tech congresprogramma te behouden. “In principe blijven de sprekers en de onderwerpen die ze behandelen dezelfde”, aldus Jackmaert. “Het wegvallen van het congres betekent een beperkt financieel verlies. Daarnaast moeten we nadenken om toekomstige congressen coronaproof te organiseren.”

Online alternatieven

Het stimuleren van contacten tussen leden en interne en externe netwerking behoren tot de hoofddoelen van ZORG.tech. “Naast ons congres zijn dit studieavonden, opleidingen, sociale en culturele activiteiten. Dat waren steeds activiteiten met fysieke aanwezigheid. Door corona vielen die om diverse redenen weg. Niet alleen hadden onze leden het veel te druk met het nemen van passende maatregelen en het installeren van aangepaste infrastructuur, samenkomen werd, door de genomen regeringsmaatregelen, zelfs onmogelijk. Zo kwamen we al gauw uit bij online alternatieven.”

“Online vergaderen bespaart veel tijd”, stelt Leën. “In het digitale tijdperk is het wel gemakkelijker om vergaderingen te beleggen, maar gemakkelijker betekent niet noodzakelijk eenvoudiger. Voor je een goede online vergadering kunt houden, moet iedere deelnemer vertrouwd zijn met de hiervoor gekozen software en infrastructuur. Heel wat woonzorgcentra waren hiervoor niet klaar en beschikten slechts over beperkte hulpmiddelen om online te vergaderen.”

Ervaringen uitwisselen

“Het onderling uitwisselen van gegevens en ervaringen kwam zo in het gedrang. Bovendien pakt geen enkele zorginstelling graag uit met meldingen van besmettingen of overlijdens in eigen huis. Maar net door de contacten met andere leden van de vereniging beseften we dat we niet alléén stonden met de ernst van de impact van het COVID-19-virus. Er heeft, met respect voor de privacyregels, heel wat telefoonverkeer plaatsgevonden tussen de leden onderling”, weet Jackmaert. “De kennis die we zo opdeden, wilden we delen met al onze leden. Daarom hebben we op onze website (www.zorg.tech) een COVID-19-forum opgestart, waar leden met vragen en antwoorden terecht kunnen. Half oktober startten we met een reeks opleidingssessies via webinars.”

“Een groot nadeel van digitaal samenwerken is dat het sociale aspect, waaraan onze leden nood hebben, helemaal verdwijnt. ZORG.tech is er als vrijwilligersvereniging op gebaseerd dat netwerking merendeels samenvalt met fysieke contacten en aanwezigheid op locatie.”

Marc Jackmaert (57 jaar), Industrieel ingenieur, IHRH, Hasselt, Facilitair Directeur AZ Vesalius, Tongeren, Adjunct-Secretaris ZORG.tech.

Collegiale werking

Volgens Leën was de collegiale werking van ZORG.tech tijdens de eerste maanden van de pandemie veel belangrijker voor woonzorgcentra dan voor ziekenhuizen. “We voelden ons in de steek gelaten. Er heerste frustratie omdat de woonzorgcentra over veel minder technische hulpmiddelen en een veel kleinere bestaffing – virologen, labo’s, hygiënisten, … – beschikken dan ziekenhuizen. De hulp van collega’ inroepen was de boodschap.” Zowel in de ziekenhuizen als woonzorgcentra woog het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen zwaar door. “We hebben iedereen die mogelijk wat mondmaskers – in Nederland wordt hiervoor de term mondkapjes gebruikt – op overschot had aangeklampt, zoals schilders en algemene aannemers. Spontane mondmaskergiften, zelfs van particulieren, waren in het begin van de pandemie zelfs dagelijkse kost. Niet-essentiële bouwwerken werden toen meteen stopgezet. Toch vonden er enkele nijdige discussies plaats over wie prioriteit kreeg voor het gebruik van de toen nog beperkte stock mondmaskers.”

Beschermingsmiddelen

“In de woonzorgcentra was het essentieel paniekreacties te voorkomen en de motivatie van het personeel op peil te houden”, aldus Leën. “Dat was sterk het geval toen er discussies woedden over de kwaliteit en efficiëntie van de mondmaskers. Onze voorraad is toen flink aangevuld doordat iedereen die met een naaimachine overweg kon en over de nodige stof beschikte op een ambachtelijke manier mee maskers ging maken. Een technische school (www.siba.be) in de regio bood aan om voor ons een aantal face shields te maken. Dat aanbod hebben we graag aanvaard.”

Hij stipt ook aan dat zijn woonzorgcentrum er nooit toe is overgaan zijn residenten collectief kamerarrest te geven. “Maar door de lockdown mochten ze geen externe bezoekers ontvangen. Daarom hebben we zelfs de logistieke diensten ingeschakeld om sociale contacten met de bewoners te onderhouden.”

Aanbod

Als de nood het hoogst is, leert men zijn vrienden kennen. “De school was zeker geen alleenstaand geval”, merkt Jackmaert op. “Heel wat bedrijven waarmee we samenwerkten kwamen spontaan communicatiemiddelen aanbieden. Gsm-operatoren en leveranciers stelden smartphones en zorgtelefoons ter beschikking voor de bewoners van de woonzorgcentra. In ziekenhuizen werden onder meer iPads met open armen ontvangen.”

“We hebben de voorbije maanden niet alleen veel ervaring opgedaan in logistieke en organisatorische crisiswerking”, sluit Leën af. “Corona was ook reden om het bouwen van woonzorgcentra conceptueel te gaan herdenken. Gebouwen moeten zo ontworpen worden dat afdelingen of clusters kunnen worden afgesloten, zodat het niet nodig is ‘al’ de residenten op hun kamer af te zonderen.”

Zorg.Tech Congres Antwerpen 2020 wordt uitgesteld

congres-najaar-2021-v3-met-datum-kopieren
Lees het gehele artikel

Zorg voor het klimaat, onze zorg?

Een scenario dat haast niemand voor mogelijk hield, ontrolt zich op dit eigenste moment voor ieders ogen. We begrijpen daarom dat we zelfs op de nieuwe congresdatum (die voorzien was op 15 oktober 2020) niet in staat zijn ieders veiligheid en gezondheid te garanderen.

Daarom kiezen we er nu voor ons congres te verplaatsen naar 2 DECEMBER 2021.

Verdere details laten we u zo spoedig mogelijk weten. Wij hopen in elk geval dan opnieuw op uw enthousiasme te mogen rekenen, net als voor ons oorspronkelijk geplande Congres. Hoe gaat de zorg om met een snel veranderend klimaat?

Congres 2020 : ZORG om het klimaat, onze ZORG?

zorg-tech
Lees het gehele artikel

15 oktober 2020 | Antwerp Expo

Zorg.tech heeft het genoegen u opnieuw uit te nodigen op ons jaarlijks congres met bijhorende vakbeurs. ZORG dat u erbij bent !

Het  ZORG.tech congres 2020 zal plaatsvinden op : donderdag 15 oktober 2020
“Antwerp Expo” –  Jan Van Rijswijcklaan 191 – 2000 Antwerpen.


Programma van Congres 2020 : ZORG om het klimaat, onze ZORG?

Op donderdag 15 oktober:
7:00 – 8:00 PARTNERPROGRAMMA 15 oktober 2020 (NIET VOOR FIRMA’S) !
8:30 – 9:15 Ontvangst met koffie en versnaperingenDoor De Bruyn Veerle
9:15 – 9:30 Verwelkoming, Ir. Eddy De CosterDoor De Coster Eddy
9:30 – 10:00 Dhr Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn,Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
10:00 – 10:30 Invloed van de Europese Green Deal op de Vlaamse Zorginstellingen
10:30 – 11:00 Uitreiking Prijs Sociaal Project
11:00 – 11:45 Koffiebreak – bezoek aan de vakbeurs
11:45 – 12:25 Klimaatopwarming : de essentie en de gevolgen voor onze gezondheidDoor Boussemaere Pieter
12:25 – 13:05 Ondernemingen onmisbare partners voor een gezond klimaatDoor De Geest Wouter
13:05 – 17:00 Walking Dinner en vakbeurs
17:00 – 19:00 Netwerkdrink

Van 7:00 tot 8:00
PARTNERPROGRAMMA 15 oktober 2020 (NIET VOOR FIRMA’S) !

Deze informatie is enkel bestemd voor de vooraf ingeschreven partners van ZORG.tech leden en oudleden die zullen deelnemen aan het partnerprogramma vanaf 08.30u – 17.00u op donderdag 15 oktober 2020. Dit programma-voorstel onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen…

   • Vanaf 8:30 ontvangst
   • 9:30       Verzamelen inkomhal Antwerp Expo
   • 10:00     Stipt: vertrek met gereserveerde tram naar Astridplein
   • 10:30     Aankomst en bezoek Chocolade Museum
   • 11:30     Gegidste wandeling naar Mas
   • 12:30     Lunch in Marcel
   • 14:30     Bezoek Mas met gids
   • 16:30     Stipt vertrek met gereserveerde tram naar Antwerp Expo
   • 17:00     Aankomst Antwerp Expo

Van 8:30 tot 9:15

Ontvangst met koffie en versnaperingen

Door De Bruyn Veerle

Dagvoorzitter : Veerle De bruyn

Verantwoordelijke dienst kwaliteit te AZ Sint Jan Brugge-Oostende


Van 9:15 tot 9:30

Verwelkoming, Ir. Eddy De Coster

Door De Coster Eddy

Voorzitter ZORG.tech

ex-Diensthoofd TD te UZ Leuven


Van 10:00 tot 10:30

Invloed van de Europese Green Deal op de Vlaamse Zorginstellingen

Dhr Herman Van Rompuy, Voorzitter emeritus Europese Raad, Minister van Staat


Van 10:30 tot 11:00

Uitreiking Prijs Sociaal Project

Uitreiking sociaal project door Herman Van Rompuy


Van 11:00 tot 11:45

Koffiebreak – bezoek aan de vakbeurs

Bezoek aan de vakbeurs met 182 leveranciers aan de zorgsector.


Van 11:45 tot 12:25

Klimaatopwarming : de essentie en de gevolgen voor onze gezondheid

Door Boussemaere Pieter

Dhr Pieter Boussemaere, docent klimaat aan de Vives Hogeschool

Auteur : Klimaatopwarming : de essentie en de gevolgen voor onze gezondheid
Eerste hulp.jpg        Boek Tien klimaatacties die werken - Pieter Boussemaere.jpg

https://pieterboussemaere.com/


Van 12:25 tot 13:05

Ondernemingen onmisbare partners voor een gezond klimaat

Door De Geest Wouter

dhr Wouter De Geest, voorzitter VOKA

Zorg voor het klimaat onze Zorg? Uitgesteld

zorg-tech
Lees het gehele artikel

Geachte collega, partner, exposant,

Dit is de brief die we hoopten niet te moeten schrijven.

Maar de maatregelen die de nationale veiligheidsraad uitvaardigde om de verspreiding van COVID-19 in te dijken zijn hard en duidelijk. Noodzakelijk ook. De eerste gingen in op 13 maart en blijven minstens van kracht tot 5 april.

Omdat die einddatum verre van zeker is en mogelijk nog verlengd moet worden, hebben we besloten onze verantwoordelijkheid te nemen en niet te blijven vasthouden aan onze oorspronkelijke congresdatum.

Daarom kozen we ervoor ons Antwerps congres uit te stellen tot een nog nader te bepalen datum.

Alle geregistreerde inschrijvingen blijven geldig. Wanneer een nieuwe datum gekend is, worden leden, exposanten, sponsors als eerste hiervan op de hoogte gebracht. Op dat moment zal verzocht worden de inschrijving opnieuw te bevestigen.

Heeft u intussen nog vragen of opmerkingen, dan verwijzen we u graag naar onze website www.ZORG.tech.

Hoe dan ook zijn wij overtuigd van uw begrip en wensen u en uw naasten een behouden landing na deze moeilijke periode.

Zorg goed voor elkaar.

Congres 2020 : ZORG om het klimaat, onze ZORG?

zorg-tech
Lees het gehele artikel

Hoe gaat de zorg om met een snel veranderend klimaat?

Zorg.tech heeft het genoegen u opnieuw uit te nodigen op ons jaarlijks congres met bijhorende vakbeurs. ZORG dat u erbij bent !

Het  ZORG.tech congres 2020 zal plaatsvinden op : donderdag 07 mei 2020
“Antwerp Expo” –  Jan Van Rijswijcklaan 191 – 2000 Antwerpen.

A. Congresdag op donderdag 07 mei 2020 –  Congresthema:

“ZORG om het klimaat, onze ZORG?”
Hoe gaat de zorg om met een snel veranderend klimaat?

Het voorlopige programma ziet eruit als volgt :
08.30 u – 09.15 u       Ontvangst met koffie en versnaperingen
09.15 u – 09.30 u       Verwelkoming, Ir. Eddy De Coster, Voorzitter ZORG.tech
09.30 u – 12.30 u       Opening  eerste prominent en diverse sprekers
12.30 u – 13.00 u       Uitreiking sociaal project
13.00 u – 17.30 u       Walking diner en bezoek aan de vakbeurs
17.00 u – 19.00 u       Netwerkdrink

B.Happening op woensdagavond 06 mei 2020
Net als de voorbije vijf jaar organiseren we, op vraag van heel wat aanwezigen, opnieuw een happening op de avond voor het congres voor de ZORG.tech-leden, standhouders en sponsors.
Deze happening biedt de mogelijkheid om in een mooi kader, met een hapje en drankje, elkaar te ontmoeten en bij te praten. Tevens staat er een verrassings-act op het programma, die mede zal zorgen voor een geslaagde avond. 

 1. Hoe inschrijven
  Inschrijven om deel te nemen aan het congres kan enkel via onze website.
  – Procedure inschrijving :

o    Ga naar www.zorg.tech op de homepagina

o    Klik op de button “congres 2019” en u komt rechtstreeks op de registratiepagina.

Hier vindt u ook het “Reglement congresdeelname” en het Standenplan 

U dient een een login aan te maken om de standinrichting te bestellen bij Expo De Roeve, zie website congres 2020. Met die login krijgt u toegang tot de standenbouw-catalogus van De Roeve Expo en kan u uw standinrichting bestellen.

Het “Reglement Congresdeelname” dient bij inschrijving verplicht te worden aangevinkt als “gelezen en akkoord”.  Wij vragen u met aandrang om het Reglement zorgvuldig te lezen gezien er nieuwigheden voor congres 2020 in terug te vinden zijn.
De bevestigingsmail van uw inschrijving dient u goed te bewaren, met de link die erin staat, kunt u zelf bijkomende deelnemers toevoegen en/of namen wijzigen. De reeds ingeschreven deelnemers en uw standnummer kan u terugvinden op uw factuur.

 1. Wanneer ben ik ingeschreven?
  Pas na ontvangst van onze factuur en de storting van het inschrijvingsbedrag wordt uw inschrijving definitief. De inschrijvingen worden afgesloten op 21 april 2020 of bij   “volzet”. Wees er dus tijdig bij!

De inschrijving als SPONSOR zal pas opengezet worden nadat alle standen ingenomen zijn.
Architecten/Studiebureau’s met meerdere deelnemers kunnen dus ook pas na openstelling SPONSOR ingeschreven worden.

OPGELET : Bij te late inschrijving en ter plaatse worden extra kosten aangerekend; zie ook Reglement.

U reeds bij voorbaat dankend voor uw belangstelling verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,

Voor ZORG.tech (V.T.D.V. vzw), het congrescomité.

Roger Albertijn, Dirk De Man, David De Mol, Inge Croux, Wout Van Den Heuvel, Wouter Maes.

 

Congres 2019: Wat kan ZORG.tech leren van de industrie?

schermafbeelding-2019-02-15-om-10.37.32-kopiren
Lees het gehele artikel

Informatie voor standhouders:

Informatie voor leden: 

Programma van Congres: Wat kan de zorg leren van de industrie?

Dag 1, donderdag 23 mei
19:00 – 23:50 Happening
Dag 2, vrijdag 24 mei
8:30 – 9:30 Congresdag ontvangst
9:30 – 9:45 Verwelkoming voorzitter
9:45 – 10:00 Opening 1e prominent
10:00 – 10:30 Eerste spreker
10:30 – 11:00 Tweede spreker
11:00 – 11:30 Pauze
11:30 – 12:00 Derde spreker
12:00 – 14:30 Walking dinner en bezoek aan de vakbeurs
14:30 – 17:30 Uitreiking Prijs Sociaal Project en bezoek vakbeurs
17:30 – 19:30 Netwerkdrink

Locatie

BRUSSELS KART EXPO
Alfons Gossetlaan 9
1702 Groot-Bijgaarden
België

Tel :  02/467 28 00 (7/7)
Fax : 02/467 28 08
VAT BE0400733724