Tagarchief: Hilversum

Hilversum | Mytylschool De Trappenberg

img_9234_6d_a
Lees het gehele artikel

Werken en samenleven in de grote ‘openluchtschool’

Met het ontwerp van Mytylschool De Trappenberg in Hilversum heeft MAS architectuur wederom een goed voorbeeld afgeleverd van een ontwerp dat niet alleen vóór, maar vooral mét de organisatie en haar gebruikers is gemaakt. De Trappenberg is een school voor speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en diplomagericht onderwijs (DGO) voor kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking. Gedurende diverse workshops met zowel leerlingen als personeelsleden uit alle lagen van de organisatie is onder leiding van MAS gezocht naar de kernwaarden van de school en de wijze waarop dit ruimtelijk vorm krijgt. Bijzondere onderwijs en werkruimtes resulteerden in multi-inzetbare ateliers. Tevens zijn er een volwaardige sportzaal en zwembad aanwezig.

Gebruiker en omgeving
Architect Daan ter Avest: “In de gesprekken tijdens de workshops met de leerlingen bleek de locatie, in de bossen op het terrein van Merem Revalidatie, een identiteitsbepalend gegeven. Hieraan is invulling gegeven door vanuit de werkruimten en ateliers de relatie met de buitenwereld zo sterk als mogelijk te maken. Onderwijsruimten op de begane grond hebben direct toegang tot het speelplein. Verder zijn alle ruimten voorzien van grote raampartijen met te openen delen. Het bos kan hierdoor optimaal ervaren worden. Niet alleen door het uitzicht, maar ook door geur en kleur. De vooraf beschreven onderwijsprocessen waren bepalend voor de uiteindelijke architectonische vorm. Een andere bepalende factor was het bos. De relatie met het bos en de bijzondere open plek op de zuidzijde maakte het mogelijk om de situatie voor de nieuwbouw zorgvuldig te bepalen. De relatie tussen de lokalen, atelierruimtes en het bos werd goed vormgegeven. Alle verblijfruimtes hebben maximale daglichttoetreding en vrij zicht op het bos en de open plek. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang van binnen naar buiten. Door de afmeting van de overstekken was de daglichttoetreding niet storend voor de centrale aula. Omgekeerd zijn delen van het interieur nadrukkelijk ingezet als architectonische elementen om ruimten te creëren. Zo geven de zeer brede gangen veel overzicht naar de werkvertrekken. Het samen zijn in één gebouw werd als zeer welkom ervaren.”

Cocreatie en proces
Er is besloten om binnen deze opdracht een aantal eenvoudige tools in te zetten, vertelt Ter Avest. “Het is van cruciaal belang dat je niet met z’n allen achter de tekentafel staat, maar dat iedereen vanuit zijn eigen expertise en denkkracht bijdraagt aan het proces. Ook het opdrachtgeversteam en haar gebruikers zijn gebaat bij een goed proces. Door de actieve cocreatie is iedereen medeplichtig aan de keuzes en doorziet de consequenties. Dit proces zorgt voor draagvlak, maar het allerbelangrijkste: de start van het proces is open, vrolijk, licht en vol wederzijds vertrouwen. Iedereen doet mee. In de beginfase is een aantal workshops gehouden. Dit maakte de eisen, wensen en dromen van de opdrachtgevers en gebruikers inzichtelijk. De focus lag niet op vorm en kleur maar op functie, werkruimtes, ateliers, comfort en duurzaam gebruik. Hoe leeft en werkt deze gemeenschap nu samen, voor nu, maar ook over 10 en 30 jaar? Wat zijn de voorwaarden, welke connecties willen we leggen tussen de verschillende ruimtes, wanneer willen we elkaar zien en wanneer niet? Hoe gaat dat met de lesruimtes en de werkruimtes/ateliers, tevens de privacy en beslotenheid voor eenieder? Wat willen we met de overgang naar het bos, waar komt de zon vandaan en waar voelen we ons prettig?”      

Mytylschool De Trappenberg

Duurzaam bouwen
Op basis van de Trias Energetica is de Mytylschool in Hilversum door MAS architectuur ontworpen. “Door in een vroeg stadium rekening te houden met de ontwerpkeuzes en invloeden op energetisch vlak is er een zuinig en verantwoord gebouw ontstaan”, vertelt Ter Avest. “Zo hebben we er middels bouwkundige overstekken voor gezorgd dat het zonlicht de lokalen niet teveel verstoort. Ook is er in dit gebouw rekening gehouden met het mogelijke gebruik in de toekomst. Het gebouw is eenvoudig om te zetten naar appartementen. De nodige aanpassingen zijn al voorzien en ook energetisch is dit doorgerekend. MAS architectuur heeft uitgebreide ervaring op het gebied van Passief Bouwen (PassiefHuis), all-electric, Energienotaloos, Nul-op-de-Meter en ‘Bijna Energieneutrale Gebouwen’ (BENG).”

Budgetbeheersing
De essentie van de bouwkostenadvisering ligt niet in de som van de kosten maar geeft inzicht in de kosten, optimaliseert het ontwerp en zorgt ervoor dat de risico’s beheersbaar zijn. Bij de start van dit project is in nauw overleg met de opdrachtgever en betrokken partijen een marktconform investeringsbudget vastgesteld. Dit budget is taakstellend en is gedurende het hele verdere ontwerpproces bewaakt en afgestemd, aldus Ter Avest. “Naast de bouwkostenadvisering beoordeelde MAS architectuur ook de inschrijfbegrotingen van de aannemer. We controleren daarmee of de aannemer reële prijzen rekent en of de begroting compleet is. In projecten waarvoor wij de directievoering voor onze opdrachtgevers mogen verzorgen, maakt bouwkostenbewaking een integraal deel uit van onze werkzaamheden. Ook gebruiken we graag onze expertise voor het beoordelen van de meerjarenonderhoudsplannen.”  

Tergooi zet in op versnelde realisatie tweede fase nieuwbouw

poster-vv-tergooi-v2-facebook-1-768×446
Lees het gehele artikel

Tergooi wil op locatie Hilversum de nieuwbouw in één keer realiseren, in plaats van de tot nu toe geplande nieuwbouw in twee fases. Deze optie is uiteindelijk goedkoper dan het oorspronkelijke plan, waarbij aanzienlijke investeringen noodzakelijk zijn om het bestaande ziekenhuisgebouw nog minimaal tien jaar in gebruik te kunnen houden. Geld dat Tergooi liever besteedt aan de zorg en handen aan het bed. Het ziekenhuis heeft inmiddels een aangepast plan ter beoordeling aan de banken voorgelegd.

In de visie van Tergooi wordt de meest waardevolle zorg dichtbij de patiënt gegeven. Er wordt dan ook vol ingezet op het concept ‘Zorg op de juiste plek’: als het moet wordt de zorg verleend in het ziekenhuis, als het kan daarbuiten, dichterbij de patiënt. Door meer gebruik te maken van digitale consulten, nauwere samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners en te werken met grotendeels gestandaardiseerde verpleegafdelingen en poliklinieken, kan Tergooi toe met een compacter gebouw. Dit sluit aan op de landelijke ontwikkelingen in de zorg en nieuwe technologische ontwikkelingen.

In het nieuwe plan voor de nieuwbouw combineert Tergooi de eerste en de tweede fase: er wordt in één keer een nieuw gebouw gerealiseerd waarin de meeste zorgfuncties worden ondergebracht. Het betreft alle acute, complexe en intensieve zorgfuncties – zoals spoedeisende hulp (SEH), operatiekamers, intensive care, radiologie, dialyse, endoscopie en dagbehandeling – de kliniek en een groot deel van de poliklinieken. In een apart nevengebouw komen de kantoren voor de stafafdelingen, de Diagnosestudio voor snelle diagnostiek van met name huisartspatiënten en poliklinische zorg van onder andere de specialismen dermatologie en oogheelkunde. Daarnaast wil Tergooi blijvend gebruikmaken van het jongste deel van het huidige gebouw in Hilversum: de in de jaren 90 gebouwde, gele vleugels met verpleegafdelingen. Daarin worden onder meer de laboratoria en facilitaire voorzieningen ondergebracht. Ook wordt dicht bij de nieuwe hoofdentree een parkeergebouw gerealiseerd, waarmee nagenoeg alle auto’s uit het zicht verdwijnen.

Eerder was het idee om de nieuwbouw in twee fases uit te voeren waarin Tergooi in de eerste fase de nieuwbouw met het huidige ziekenhuisgebouw op locatie Hilversum wilde combineren. Het huidige gebouw zou dan na afronding van de tweede nieuwbouwfase worden afgebroken om plaats te maken voor woningbouw.

Inmiddels heeft Tergooi in kaart gebracht welke kosten nodig zijn om het bestaande ziekenhuisgebouw in Hilversum aan te passen om het nog tien jaar te kunnen blijven gebruiken. Deze kosten blijken hoger dan verwacht, mede vanwege de hoogconjunctuur in de bouw en de steeds strenger wordende regelgeving rondom bijvoorbeeld brandveiligheidsinstallaties. Omdat het investeringen betreft die voor korte termijn nodig zijn, totdat ook de tweede fase is afgerond, heeft Tergooi een aangepast plan aan de banken voorgelegd.

Voorzitter raad van bestuur Hans den Hollander: “Op grond van onze strategische koers en ambitie zijn wij ervan overtuigd dat dit een beter plan is dan het oorspronkelijke plan. De acute zorgfuncties, zoals de SEH, zullen ook in dit plan eind 2021 in Hilversum zijn ondergebracht. Mede gezien de eisen op het gebied van kwaliteit en landelijke schaarste aan SEH-verpleegkundigen is dat belangrijk. Vanaf eind 2022 kunnen we het grootste deel van het ziekenhuis in gebruik nemen en vanaf 2024 is de eindsituatie gerealiseerd. Daarmee kunnen we versneld de noordzijde van het terrein in Hilversum verkopen, zodat er woningen op kunnen worden gebouwd. De waarde die nu nog in de grond verstopt zit, kunnen we dan investeren in ons nieuwe ziekenhuis en onze zorg.”