Tagarchief: EVZ

Op zoek naar het optimale binnenklimaat voor cliënten in de langdurige zorg

EVZ1
Lees het gehele artikel

Aan welke eisen moeten zorginstellingen voldoen om het optimale binnenklimaat te bieden aan cliënten en medewerkers? Via het programma Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) gaat TNO dit onderzoeken. Het project wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door Woonzorg Nederland, Binnenklimaat Nederland en TVVL. 

Op dit moment zijn er geen richtlijnen voor het binnenklimaat in de langdurige zorg. Dit kan best lastig zijn voor zorginstellingen en zorgvastgoedeigenaren, maar ook voor aannemers en installateurs bij verduurzaming, renovatie of nieuwbouw van huisvesting voor de langdurige zorg. Als tussenpartijen niet duidelijk is wat er aan kwaliteit gewenst is, kan dit achteraf discussie geven. Het hebben van duidelijke richtlijnen helpt om beter te sturen op het binnenklimaat en om uiteindelijk te komen tot tevreden cliënten én medewerkers.

Het onderzoek richt zich op het binnenklimaat van ruimtes voor langdurige zorg. Het doel is om uiteindelijk een richtlijn op te stellen met betrekking tot onder andere temperatuur, luchtvochtigheid, hoeveelheid fijnstof en ventilatie. Dit kan gebruikt worden bij afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in bestekken, controles en/of bij klachten. 

In de eerste fase van het onderzoek voert TNO samen met de TU Delft, TU/e en de ­Hogeschool Utrecht een literatuuronderzoek uit naar de bewijslast voor eisen aan het binnenklimaat in de langdurige zorg. Op basis van deze literatuurstudie wordt in de tweede fase een leidraad opgesteld op basis waarvan eisen aan het binnenklimaat in zorgvoorzieningen kunnen worden gesteld. Stakeholders worden hierbij betrokken via een klankbordgroep. Door deze aanpak zijn de gestelde eisen ‘evidence based’. 

Naar verwachting zijn de eerste resultaten van de eerste fase van het onderzoek in de zomer bekend. Daarna volgt voor het eind van 2022 een leidraad, op basis waarvan Stichting ­Binnenklimaattechniek een Programma van Eisen (PvE) voor de doelgroep langdurige zorg op zal stellen. Dit PvE kan door partijen kosteloos worden gebuikt om daarmee invulling te geven aan de kwaliteit van het comfort.   

Over Expertisecentrum Verduurzaming Zorg

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is het kenniscentrum voor het terugdringen van de CO2-uitstoot bij vastgoed in de zorg. Het EVZ ondersteunt de zorgsector bij het werken aan de klimaatdoelen: 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Een belangrijke rol van het EVZ is het faciliteren van de aanpak met portefeuilleroutekaarten. Daarnaast publiceert het EVZ vele kennisartikelen met duidelijke praktijkvoorbeelden en tips. Er worden bijeenkomsten en webinars georganiseerd om kennisuitwisseling te bevorderen.

Het EVZ luistert naar de behoefte van de sectoren voor de ontwikkeling van haar activiteiten en wordt uitgevoerd door Stichting Stimular, het Milieuplatform Zorgsector en TNO. De activiteiten worden afgestemd met de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz. Het EVZ is één van de pijlers van het Kennis- en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed.  

De sectorale routekaart voor CO2-reductie

Lees het gehele artikel

In het door het kabinet omarmde Klimaatakkoord (www.klimaatakkoord.nl) zijn doelstellingen geformuleerd om de CO2-emissiereductie van Nederland vergaand terug te dringen. Per sector is hierbij aangegeven op welke wijze een bijdrage aan de ambitie kan worden geleverd. Voor de gebouwde omgeving wordt onderscheid gemaakt in woningen en utiliteitsbouw. De utiliteitsbouw wordt vervolgens weer onderverdeeld in commercieel vastgoed en maatschappelijk vastgoed.

De twaalf sectoren in het maatschappelijk vastgoed, Rijksvastgoedbedrijf, VNG, IPO, Politie, PO en VO, MBO, HBO en WO, zorg- en sportvastgoed en monumenten, hebben afgesproken een sectorale routekaart op te stellen met betrekking tot het CO2-arm maken van hun vastgoed. In deze sectorale routekaarten wordt beschreven wat het vertrekpunt is van de betreffende sector en volgens welke planning de sector op een kosteneffectieve manier toewerkt naar het streefdoel voor 2030 en een CO2-arme vastgoedportefeuille in 2050. Ook wordt aangegeven wat de benodigde randvoorwaarden zijn en welke veelvoorkomende sectorale knelpunten zijn met betrekking tot financiering, wetgeving en organisatie, en welke mogelijke praktische oplossingen er zijn.

Voor de sector zorg heeft TNO in opdracht van de brancheorganisaties een eerste versie van deze sectorale routekaarten voor zowel de care als de cure opgesteld. Uit deze sectorale routekaarten blijkt dat de zorgsector voor een grote en complexe opgave staat. Met een gebouwoppervlak van circa 28 miljoen m2 (8,7 miljoen m2 voor de ziekenhuizen en 19,3 miljoen m2 voor de intramurale gebouwenvoorraad Verpleging & Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg). Het grootste deel van deze gebouwvoorraad is van voor 1990. Het gasgebruik van het beschouwde zorgvastgoed bedraagt circa 543,6 miljoen m3 per jaar (2016). De doelstelling voor de gebouwde omgeving in het klimaatakkoord is de directe CO2-emissie in 2030 met 49% en in 2050 met 95% te reduceren. De directe CO2-emissie betreft de emissie die op het perceel van de zorgorganisaties zelf plaatsvindt, door onder meer de verbranding van aardgas. Voor de zorgsector komt de doelstelling voor 2030 overeen met een reductie van het gasgebruik van circa 204.900 woningen! Daarnaast staat de zorgsector voor de opgave ook het gebruik van elektriciteit zoveel mogelijk te beperken. Het zelf opwekken van hernieuwbare elektriciteit kan slechts ten dele op de eigen locatie. Hernieuwbare opwekking van elektriciteit voor de zorgsector zal noodzakelijkerwijs ook elders in Nederland moeten plaatsvinden.

De verschillende sectorale routekaarten voor maatschappelijk vastgoed zullen binnenkort worden aangescherpt en op één lijn gebracht. Naast de sectorale routekaarten zijn binnen de zorgsector ook portefeuilleroutekaarten in ontwikkeling. Het streven is op termijn de overige duurzaamheidsverplichtingen vanuit wet- en regelgeving (informatieplicht, erkende maatregelen en EED-auditplicht) te harmoniseren en te integreren. In de portefeuilleroutekaarten, die de afzonderlijke zorgorganisaties voor eind 2020 moeten opstellen, wordt aangegeven hoe de organisatie zal bijdragen aan deze doelstelling op sectorniveau. Wordt voldoende voortgang door de sector zelf gerealiseerd dan wordt voorkomen dat er vanuit de overheid wordt ingegrepen om alsnog aan de sectorale doelstellingen te voldoen.    

Expertisecentrum Verduurzaming Zorg ondersteunt de zorgsector op weg naar duurzame gebouwen

evz-lancering-evz-kopieren
Lees het gehele artikel

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, is tijdens het congres van de Green Deal Duurzame Zorg het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) gelanceerd door Léon Wever, Programmadirecteur duurzame zorg bij VWS. De doelstelling van dit expertisecentrum is om zorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen en verpleeghuizen, te ondersteunen bij hun verduurzamingsopgave. Met de verduurzaming van onder andere het zorgvastgoed draagt de sector bij aan de CO2-reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Zoals onze woningen de komende jaren verduurzaamd worden, zal ook de zorgbouw deze stap naar een duurzame toekomst (moeten) gaan zetten. Maar, hoe pak je dit aan in de complexe zorgomgeving? Waar begin je? Welke logische stappen kun je zetten? Waar loop je tegenaan? Welke expertise heb je nodig? Allemaal vragen die je als zorgbestuurder/-manager zult hebben. Met het nieuwe expertisecentrum is er nu een aanspreekpunt voor deze en andere vraagstukken. Kennis en ervaring van TNO en de Stichting Stimular/MPZ komen samen in EVZ en zijn beschikbaar voor de zorgsector.

Het EVZ zal op de korte termijn de behoeften en knelpunten uit de sector inventariseren en gevalideerde verduurzamingskaarten voor zorgvastgoed opstellen, zodat betrouwbare en zorgspecifieke informatie beschikbaar komt over verschillende technologieën. Daarnaast biedt het Expertisecentrum ondersteuning bij het opstellen van portefeuille-routekaarten en organiseert het workshops voor de sector en adviseurs.

Voor vragen over de verduurzaming van het zorgvastgoed is een vraagbaak ingericht, die te benaderen is via www.dezorgduurzaam.nl. Door analyse van de vragen worden de belangrijkste vraagstukken en knelpunten zichtbaar, zodat daarop geacteerd kan worden.

Het expertisecentrum voert alleen pre-concurrentiële activiteiten uit en moet niet worden gezien als een klassieke adviseur. De behoefte van de sector is richtinggevend voor de activiteiten van het expertisecentrum. Periodiek worden deze activiteiten afgestemd met de brancheorganisaties (NFU, NVZ, ActiZ, GGZ Nederland en VGN). Kortom: we staan in de starthouding om jullie van dienst te zijn met onze expertise. Aarzel niet en deel je vragen en dilemma’s met ons. We zetten onze expertise graag in om gezamenlijk naar een CO2-emissiereductie in de zorg te komen.

De komende tijd zal iedere uitgave van Bouwen aan de Zorg voorzien zijn van een column over het verduurzamen van de zorg. In deze column zullen veel gestelde vragen worden beantwoord, actualiteiten worden aangegeven en wordt u geïnformeerd over tal van relevante ontwikkelingen.